Telefoonnummer

+31 06 145 30 508

E-mail

eaterkuile@galerienovia.nl

Privacy Reglement Galerie Novia 2020

• Persoonlijke gegevens worden altijd specifiek aan u gevraagd en worden alleen met uw toestemming door Galerie Novia vastgelegd, met akkoord verklaring voor de Algemene Voorwaarden en/of Deelnemers Voorwaarden/Reglement en Privacy Reglement.
• Galerie Novia doet haar best de door u ingevoerde gegevens correct te registeren en laat u daar waar mogelijk uw gegevens aanpassen.
• Het door u ingevulde e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor correspondentie doeleinden tussen u en Galerie Novia, voor informatie over evenementen, wedstrijden e.d. U kunt zich afmelden door via de afmeld link onderaan de pagina.
• Galerie Novia houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze pagina zal op ieder moment de meest actuele versie te lezen zijn.

Hieronder vindt u ons volledige Privacy Reglement.

Via Galerie Novia worden privacy gevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Galerie Novia acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:
ij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
• Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
• Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
• Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen voor uw persoonsgegevens
• Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Galerie Novia is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• NAW gegevens
• Telefoonnummer
• Factuuradres
• E-mailadres
• Betalingsgegevens
• Uw gebruikersnaam
Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken,
Promotie

Wij zullen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
• per e-mail
• via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een e-mailadres. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij geven uw gegevens uitsluitend door aan onze partners indien u daarmee akkoord bent gegaan. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU.
Op de website van Galerie Novia zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Op de betreffende websites vindt u een cookiemelding.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om voor het afhandelen van het project. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor statistische doeleinden en fiscale controle.. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is logo-met-adres-kvk.png

.