Telefoonnummer

+31 06 145 30 508

E-mail

eaterkuile@galerienovia.nl

Galerie Novia – Ank ter Kuile
Gezichtslaan 13 3941 JD Doorn
T 06 145 30 508
E eaterkuile@galerienovia.nl
W www.galerienovia.nl

Website wordt vernieuwd, de Algemene voorwaarden zullen binnenkort bijgewerkt worden.

Print deze, ALGEMENE VOORWAARDEN 2009

Maarn, 1 januari 2009.

GALERIE NOVIA
Het bedrijf Galerie Novia is op 1 november 2008 opgericht door Ank ter Kuile en staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 30 252 739. Verkoop van de kunstwerken van Ank ter Kuile, workshops gegeven door Ank ter Kuile en evenementen op gebied van Kunst, zoals exposities alleen of met derden, behoren tot de activiteiten van Galerie Novia. De ‘’Algemene voorwaarden’’, zoals hieronder beschreven, is van toepassing op alle activiteiten van Galerie Novia, alhoewel deze met name is toegespitst op verkoop. Bij andere activiteiten zullen nadere bepalingen worden toegevoegd middels een separate overeenkomst.

VERKOOP
Wanneer tijdens een expositie een schilderij wordt verkocht zal Cliënt een verkoopovereenkomst invullen en ondertekenen. Het schilderij dient, gedurende de expositieperiode, in de expositieruimte aanwezig te blijven.

BEZORGEN
Wanneer Galerie Novia de betaling van het kunstwerk heeft ontvangen, wordt het kunstwerk binnen 15 werkdagen, na de expositieperiode, gratis bij u thuis bezorgd. Bij ontvangst verzoeken wij u het kunstwerk goed te inspecteren op eventuele beschadigingen. Bij problemen kunt u dit binnen 24 uur na de bezorging per telefoon melden, telefoonnummer 0343-520 998.

CONDITIE KUNSTWERK
De kunstwerken dienen in een normale ruimte gehangen te worden. Vocht, hitte, een overmaat aan zon en dergelijke niet normale omstandigheden kunnen het kunstwerk beschadigen. Zie artikel 6 van de Algemene Voorwaarden.

NIET-GOED-GELD-TERUG GARANTIE BIJ AANKOOP:
Mocht u, na ontvangst van het kunstwerk, om wat voor reden dan ook besluiten dat u het kunstwerk niet wilt behouden:

1. Laat het ons zo snel mogelijk – maar binnen 7 werkdagen – telefonisch weten (0343-520 998).

2. Zorg ervoor dat het werk vervolgens, in dezelfde staat, binnen 2 dagen na bovenstaand telefonisch contact door ons opgehaald wordt en/ of door u terug bezorgd wordt .

3. Het betaalde bedrag (minus een bijdrage van 35 euro aan de gemaakte transportkosten) wordt zo snel mogelijk teruggestort op uw rekening.

Voorgaande maakt deel uit van de “Algemene Voorwaarden van Galerie Novia”.  Voor de verdere bepalingen:

ALGEMENE VOORWAARDEN GALERIE NOVIA.

1 januari 2009

Artikel 1 Algemeen

1.1
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder Client: de (potentiële) cliënt van zaken en/of diensten van Galerie Novia, dit kan zowel een privé persoon als een rechtspersoon zijn.

1.2
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle verkoopovereenkomsten waarbij tegen de onderstaande voorwaarden door Galerie Novia aan de Cliënt, kunstwerken verkocht worden.

1.3
Indien (een) bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden nietig is/ zijn of vernietigd wordt/ worden, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven. Galerie Novia en de Cliënt zullen dan in overleg treden teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) in acht wordt/ worden genomen.

Artikel 2 Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1
Al hetgeen Galerie Novia aan mogelijkheden biedt tot leen en/of koop van werken, is een uitnodiging aan de Cliënt tot het doen van een aanbod. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat de Cliënt een aanbod heeft gedaan en Galerie Novia dat heeft aanvaard.

2.2
Galerie Novia is in het geval van verkoop slechts bemiddelaar bij de verkoop van kunstwerken en is dus niet de aanbieder van het kunstwerk. In het geval van verkoop gaat het dus ook om een overeenkomst tussen de Cliënt en de Kunstaanbieder.

2.3
In het geval van uitleen is Galerie Novia de partij met wie de overeenkomst zal worden aangegaan.

2.4
De overeenkomst tussen Galerie Novia of de Kunstaanbieder en de Cliënt komt tot stand doordat de Cliënt een bestelling heeft geplaatst en de Cliënt hierop per e-mail of op het postadres een orderbevestiging van Galerie Novia met de details van de bestelling. Bestellen kan telefonisch, per fax of op de website van Galerie Novia middels het volledig correct invullen van het bestelformulier.

2.5
In veel gevallen zal de factuur tevens dienst doen als orderbevestiging. De orderbevestiging/factuur vermeldt in ieder geval de volgende informatie: · De naam van het kunstwerk · De naam van de kunstenaar die het werk gemaakt heeft · Of het uitleen of verkoop betreft · De prijs c.q. het uitleentarief · Het e-mail adres en/ of telefoonnummer waar de Cliënt zich kan wenden met vragen omtrent de order.

2.6
De overeenkomst bevat alle tussen de Cliënt en Galerie Novia gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/ of afspraken tussen de Cliënt en Galerie Novia.

2.7
De administratie van Galerie Novia geldt behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Cliënt aan Galerie Novia verstrekt opdrachten en gedane betalingen en van door Galerie Novia verrichte leveringen. Galerie Novia erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de algemene voorwaarden erkent de Cliënt dit eveneens.

2.8
Indien de Cliënt en Galerie Novia overeenkomen dat de Cliënt nog andere diensten van Galerie Novia zal afnemen zullen deze afspraken via een separate overeenkomst geregeld worden. Ook als door beide partijen wordt besloten om af te wijken van de algemene voorwaarden, zal dit via een separate overeenkomst schriftelijk of via e-mail geregeld worden.

Artikel 3 Prijzen/ tarieven en betaling

3.1
Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in euro en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en inclusief verzend of bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2
Alle facturen zullen door de Cliënt worden betaald zonder een beroep op korting en/of verrekening en/of opschortingen en wel uiterlijk op de veertiende dag na datum factuur, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.3
In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Galerie Novia gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand aan de Cliënt in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.

3.4
Indien de Cliënt ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Galerie Novia het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de Cliënt in rekening te brengen. De Cliënt is tevens gehouden tot betaling van daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten, voor zover een eventuele proceskostenveroordeling op een lager bedrag uitkomt.

3.5
Bij niet nakoming door de Cliënt van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Galerie Novia gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de Cliënt zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Galerie Novia te weigeren.

Artikel 4 Levering/ leveringstermijnen

4.1
Leveringen vinden gratis plaats binnen Nederland, tenzij op de website van Galerie Novia anders is aangegeven (m.u.v. de Waddeneilanden, Zeeuws Vlaanderen, het buitenland, werken zwaarder dan 15 kilogram of waarvan de afmetingen groter zijn dan 1,2 meter).

4.2
De levertijd bedraagt normaal gesproken maximaal vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de betaling of na de orderbevestiging (voor bedrijven), tenzij op de website van Galerie Novia anders is aangegeven. De levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.

4.3
De levertermijn van het kunstwerk bedraagt maximaal dertig (30) werkdagen of zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen de Cliënt en Galerie Novia.

4.4
Wanneer het kunstwerk niet uiterlijk op de dertigste dag na betaling van de factuur, om welke reden dan ook, is afgeleverd, heeft de Cliënt de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden mits de beëindiging schriftelijk geschiedt via fax of e-mail. Maakt de Cliënt van dat recht gebruik dan verplicht Galerie Novia zich het reeds door de Cliënt betaalde bedrag aan de Cliënt binnen veertien dagen na ontvangst van de schriftelijke mededeling terug te storten, welke betaling alsdan tegen finale kwijting over en weer geschiedt.

4.5
Bij ontvangst dient de Cliënt het werk grondig te inspecteren op fouten en gebreken en deze dienen binnen 24 uur aan Galerie Novia gemeld te worden, bij gebreke waarvan de Cliënt het werk erkent in goede staat te hebben ontvangen.

4.6
Aflevering is bij de 1e drempel van de woning van de Cliënt, bij hoogbouw bij de hoofdingang.

Artikel 5 Overmacht en/ of bijzondere omstandigheden

5.1
Galerie Novia is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Cliënt indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2
Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder andere een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

Artikel 6 Verkoop van kunstwerken

6.1
Nadat de Cliënt het door hem/haar bestelde kunstwerk heeft ontvangen, heeft de Cliënt de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van dit kunstwerk, de onderliggende overeenkomst met Galerie Novia te ontbinden. De Cliënt hoeft hiervoor geen reden op te geven.

6.2
Indien de Cliënt de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de Cliënt dit schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan Galerie Novia te melden. De Cliënt dient het kunstwerk – na overleg met Galerie Novia – te sturen naar een door Galerie Novia vastgesteld retouradres. De Cliënt is in dit geval een bijdrage van € 35,- in de gemaakte transportkosten verschuldigd.

6.3
Indien de Cliënt reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Cliënt de overeenkomst met Galerie Novia ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Algemene Voorwaarden heeft ontbonden, zal Galerie Novia deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Galerie Novia het door de Cliënt geretourneerde kunstwerk heeft ontvangen, aan de Cliënt terugbetalen.

6.4
Galerie Novia behoudt het recht om geretourneerde kunstwerken te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het kunstwerk door de schuld van de Cliënt (anders dan die van Galerie Novia of de leverancier van het kunstwerk) is beschadigd. De Cliënt is aansprakelijk voor de schade ontstaan in de periode dat hij daarover beschikte. Galerie Novia heeft het recht de schade te doen herstellen op kosten van de Cliënt en is bevoegd die schade te verreken met het door de Cliënt gestorte bedrag met dien verstande dat het verhaal van de schade daartoe niet beperkt zal zijn.

6.5
De kunstwerken dienen in een normale ruimte gehangen te worden. Vocht, hitte een overmaat aan zon en dergelijke niet normale omstandigheden kunnen het kunstwerk beschadigen.

6.6
Indien een kunstwerk wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Galerie Novia schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Cliënt te wijten is of anderszins voor risico van de Cliënt komt, zal Galerie Novia de Cliënt hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Galerie Novia heeft het recht om de waardevermindering van het kunstwerk als gevolg van deze schade van het aan de Cliënt terug te betalen bedrag in te houden.

6.7
Het ontwerp en afdrukken van het verkochte schilderij blijven eigendom van Galerie Novia. Galerie Novia zal hier zorgvuldig mee om gaan. Galerie Novia garandeert dat indien de afbeelding tot een reproductie op posters, canvas of op tassen zal worden gebruikt dit maximaal 3 keer zal gebeuren.

Artikel 7 Bestellingen/ communicatie

7.1
Galerie Novia is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de Cliënt en Galerie Novia, dan wel tussen Galerie Novia en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de Cliënt en Galerie Novia.

Artikel 8 Klachten

8.1
Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het kunstwerk of iedere andere klacht, zullen door Galerie Novia serieus in behandeling worden genomen

8.2
De Cliënt dient een klacht kenbaar te maken bij Galerie Novia, via telefoon of email.

8.3
Galerie Novia zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Galerie Novia zal de Cliënt hierover schriftelijk (via fax, brief of e-mail) berichten.

Artikel 9 Persoonsgegevens

9.1
Door de Cliënt ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de Cliënt.

9.2
Tenzij de Cliënt heeft aangegeven dat de Cliënt hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de Cliënt worden opgenomen in een centraal bestand van Galerie Novia. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de Cliënt volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Galerie Novia. De verwerking van de gegevens van de Cliënt zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

9.3
De Cliënt kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Galerie Novia over de persoon van de Cliënt worden opgenomen in het bestand van Galerie Novia. De Cliënt is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 10 Diversen

10.1
Indien de Cliënt aan Galerie Novia schriftelijk opgave doet van een adres, is Galerie Novia gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de Cliënt Galerie Novia een nieuw adres heeft doorgegeven.

10.2
Indien door Galerie Novia gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te eisen. De Cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Galerie Novia deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Artikel 11 Toepasselijke recht en geschillenregeling

11.1
Op alle overeenkomsten van Galerie Novia is het Nederlands recht van toepassing.

11.2
Geschillen tussen Galerie Novia en de Cliënt zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter te Amsterdam.
KvK Utrecht 30 252 739
BTW nummer NL0516.80.063.B.02
Rabobank Zeist 39.52.64.464